top of page

Algemene voorwaarden

BEDRIJFSGEGEVENS

 

Studio bon+jour is een product van Sofie Peeters en Katleen François met zetel te Herne. Het correspondentieadres is: Ekkelenbergstraat 3, 1540 Herne.

E-MAIL info.studiobonjour@gmail.com

BTW BE 0883.392.955
IBAN BE 59 6511 6054 6726
BIC KEYTBEBB

Studio bon+jour is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is dus niet toepasselijk.

 

PRIJSLIJST 

De prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2021. Wij behouden het recht om de prijslijst bij het begin van elk nieuw seizoen aan te passen. De prijs die vermeld wordt bij elke workshop is een prijs per deelnemer. Deze prijs is exclusief de vervoerskosten. studio bon+jour is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is dus niet toepasselijk.

Prijslijst kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar info.studiobonjour@gmail.com.

We maken overeenkomst en prijsofferte op maat.

VERVOERSKOSTEN 

De vervoerskosten worden steeds apart in rekening gebracht. Deze prijs bedraagt: 0,40 eur/km. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf onze hoofdzetel te 1540 Herne. 

AANTAL LESGEEFSTERS 

Het aantal begeleiders (maximum 2) dat wordt ingeschakeld is afhankelijk van het onderwerp van de workshop. Studio bon+jour stelt wel individuele begeleiding op de voorgrond.

AANTAL DEELNEMERS 

Het minimum aantal deelnemers per workshop is 6, het maximum is 12. Tenzij met meerdere begeleiders is een maximum van 15. De klant dient het aantal deelnemers ten laatste 5 werkdagen voor de datum van het geplande atelier door te geven aan studio bon+jour. Bij minder dan 6 deelnemers heeft de klant de keuze om het atelier toch te laten doorgaan aan een forfaitaire prijs van 6 deelnemers of de workshop te cancellen. 

ANNULATIE 

Als de klant de workshop wenst te annuleren, dan kan dit kosteloos tot 10 dagen voor de geplande datum. Wordt de workshop geannuleerd binnen de laatste 10 dagen, dan wordt er een schadevergoeding van 100€  aangerekend.

Studio bon+jour behoudt zich het recht om een workshop te allen tijde af te lassen. In dat geval, worden reeds betaalde gelden teruggestort aan de klant en het aflassen van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen, ontstaan in hoofde van de klant. 

OVEREENKOMST 

Studio bon+jour en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van studio bon+jour hiervoor als een vermoeden van bewijs. Daarnaast geldt de regel dat wanneer u als klant een workshop bij studio bon+jour boekt, u automatisch akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. 

INFRASTRUCTUUR TIJDENS WORKSHOP 

De klant heeft zelf een ruimte ter beschikking om de workshop in te organiseren. Hij/zij spreekt duidelijk op voorhand af met studio bon+jour hoe groot de workshopruimte is en hoeveel stoelen en tafels er beschikbaar zijn. De klant voorziet voldoende verlichting in de ruimte en voornamelijk boven de workshoptafels. Ook voorziet de klant een eventueel een hapje en drankje, dit kan verder worden besproken met studio bon+jour.

Heeft de klant geen eigen ruimte ter beschikking, dan kan studio bon+jour steeds een voorstel doen voor een gepaste locatie. De kosten van deze ruimte en eventuele catering zijn ten laste van de klant. 

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID 

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan studio bon+jour op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. 

In geval van schadeaanspraken naar studio bon+jour dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro. 

Indien er tijdens het atelier onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant (of andere deelnemers naast de klant), kan studio bon+jour de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant. 

OVERMACHT 

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft studio bon+jour het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven. 

AUTEURSRECHTEN EN COPYRIGHT 

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebook- en de Instagrampagina van studio bon+jour is copyright van toepassing. 

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van studio bon+jour. De begeleiders hebben recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen. 

Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van studio bon+jour om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

WORKSHOPS

Onderwerpen van workshops en prijzen kunnen aangevraagd worden door een mail te sturen naar info.studiobonjour@gmail.com.

bottom of page