algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen studio bon+jour en de klant gesloten wordt.

Studio bon+jour behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop bij studio bon+jour leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Studio bon+jour behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

 

Studio bon+jour is een product van Sofie Peeters en Katleen François met zetel te Herne. Het correspondentieadres is: Ekkelenbergstraat 3, 1540 Herne - België

E-MAIL info.studiobonjour@gmail.com

BTW BE 0883.392.955
IBAN BE 59 6511 6054 6726
BIC KEYTBEBB

Studio bon+jour is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is dus niet toepasselijk.

 

 

WORKSHOPS

 

Studio bon+jour organiseert creatieve en lifestyle workshops.  De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website www.studiobonjour.be.

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Per workshop geldt een minimum van 6 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers (dit kan variëren per workshop).

Adres van de studio: Nieuwstraat 14, 1500 Halle - België

 

INSCHRIJVEN

 

Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, wordt deze meteen doorverwezen naar een evenementenpagina. De klant kan via deze pagina online betalen

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat de batling is voldaan en er een bevestigingsmail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. 

Studio bon+jour en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Studio bon+jour hiervoor als een vermoeden van bewijs.

 

ANNULATIE/AFGELASTEN

 

Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail info.studiobonjour@gmail.com . Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door studio bon+jour.

Bij annuleren annulering >30 dagen vóór aanvang van de workshop: 100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. Bij annulering 30-14 dagen vóór aanvang van de workshop: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald

Bij annulering <14 dagen vóór aanvang van de workshop: het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. Bij last-minute annulering kan de deelnemer wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Studio bon+jour behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant binnen de 5 werkdagen. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

PRIJZEN

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  Studio bon+jour behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van overschrijving. 

 

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan studio bon+jour op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

In geval van schadeaanspraken naar studio bon+jour dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan studio bon+jour de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

OVERMACHT

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft studio bon+jour het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

 

AUTEURSRECHTEN EN COPYRIGHT

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van studio bon+jour is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van studio bon+jour. De lesgevers hebben recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen.

Inbreuken op deze bepaling gevel aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van studio bon+jour om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

 

PRIVACY

 

Studio bon+jour heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden.  Studio bon+jour verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.  De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan studio bon+jour.

 

KLACHTEN

 

Klachten met betrekking een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan studio bon+jour ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen studio bon+jour en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

 

NIETIGHEID

 

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

 

AFSTAND VAN RECHT

 

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Indien minnelijke geschillen oplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Brussel, afdeling Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.